Vedtægter

VEDTÆGTER FOR EDR HORSENS AFDELING

§ 1.
Afdelingens navn er EDR Horsens afdeling.

§ 2.
Afdelingens formål er:
– at samle amatørradiointeresserede,
– at virke for amatørradioens udvikling,
– at forbedre den enkeltes tekniske kunnen,
– at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og myndighederne.
Afdelingen er upolitisk.

§ 3.
Ansøgning om optagelse i afdelingen rettes til bestyrelsen, som så behandler optagelsesbegæringen. Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og et af disse betaler fuldt kontingent, kan de øvrige optages som familiemedlemmer.

§ 4.
Et medlem, der ved sin færden og optræden modvirker afdelingen, kan af bestyrelsen ekskluderes uden forudgående varsel. Eksklusionen forelægges på den førstkommende generalforsamling.

§ 5.1
Det årlige kontingent/ungdomskontingent/familiekontingent og pensionistkontingent fastsættes af generalforsamlingen. Et medlem kan kun henhøre under én af kontingentgrupperne. Kontingentet kan betales helårligt eller halvårligt og er forfalden ved periodens begyndelse. Kontingentåret går fra 1. april til 31. marts.

§ 5.2
Såfremt kontingentet ikke er betalt ved forfaldmånedens udgang, sendes en rykker med angivelse af absolut sidste frist. Er kontingentet ikke betalt inden denne frist, slettes vedkommende som medlem. Såfremt et medlem slettes p.g.a. restance, og der til det pågældende medlem er knyttet et familiekontingent, slettes også familiekontingentet. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 6.
Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. De bør alle være medlem af EDR. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. Formanden vælges kun i lige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan supplere sig med et eller flere medlemmer, hvis den skønner det nødvendigt.

§ 7.
Der føres referat over bestyrelsens møder. Referaterne lægges på afdelingens hjemmeside. Af referaterne fremgår det hvem der har deltaget i møderne. Mødedeltagerne får et referat til godkendelse, inden det lægges på hjemmesiden. Ethvert medlem kan på generalforsamlingen kræve afsnit af et referat, der vedrører den øjeblikkelige debat, oplæst af dirigenten.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af indskud og kontingenter.
5. Byggefonden.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand. (Kun i lige årstal).
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Valgene til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter skal foregå hver for sig. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 9.
Revisors og suppleanters mandat gælder kun for et år.

§ 10.
Alle personvalg skal ske skriftligt. Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning.

§ 11.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt mindst 10 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest femtedagen før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i sager, der er opført på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne skriftlig anmoder herom og angiver dagsordenen. Betingelserne for indkaldelse og beslutningsdygtighed er som ved ordinær generalforsamling. Såfremt indkaldelsen er foranlediget af medlemmerne, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes hurtigst muligt og senest 3 uger efter at begæringen er fremsat.

§ 13.
Horsens afdelingens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 14.1
Der oprettes en byggefond, hvis midler skal anvendes til at sikre afdelingen eget klubhus, klublokale eller anvendes til indretning af førnævnte faciliteter.

§ 14.2
Ved udgangen af hvert regnskabsår overføres et beløb til byggefonden. Bestyrelsen afgør beløbets størrelse under hensyntagen til afdelingens økonomiske situation.

§ 15.
Horsens afdelingens opløsning kan kun finde sted, når mere end 50% af afdelingens medlemmer stemmer herfor. Afstemningen kan ske på en generalforsamling eller ved urafstemning. De tilbageværende midler ved en opløsning af afdelingen skal gå til almennyttige formål.

§ 16.1
Viser det sig i henhold til §6 og §8 umuligt at få valgt en formand, ophører afdelingens ledelse ved en bestyrelse. I stedet vælges et forretningsudvalg bestående af 2 medlemmer.

§ 16.2
Forretningsudvalgets opgave er alene at bevare afdelingen til næste generalforsamling med valg af bestyrelse på dagsordenen.

§ 16.3
Under et forretningsudvalg sættes lovens §2 ud af funktion.

§ 16.4
Forretningsudvalget kan uden varsel ekskludere et medlem, der ved sin færden og optræden modarbejder forretningsudvalgets opgaver.

§ 16.5
Forretningsudvalgets opgave ophører senest ved næste ordinære generalforsamling, som forretningsudvalget indkalder til med normal varsel, men kun med følgende punkter på dagsordenen: § 8 stk.1, 7, 8 og 9.

§ 16.6
Forretningsudvalget skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 20% af afdelingens medlemmer skriftligt anmoder herom. Dagsordenen for en sådan ekstraordinær generalforsamling er kun valg af bestyrelse.

§ 17.1
Viser det sig umuligt for forretningsudvalget at gennemføre sin opgave, kan det indkalde til ekstraordinær generalforsamling med afvikling af afdelingen som eneste punkt på dagsordenen.

§ 17.2
Ved en generalforsamling i henhold til §17.1 er afdelingen opløst, såfremt et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Overgangsbestemmelse:
På første generalforsamling i år 2001 udgår punkterne 8 og 9 i § 8. Regnskabet for 2. halvår af år 2000 afsluttes, revideres og forelægges på den ordinære generalforsamling i år 2001.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. august 2000.

Ændring på ordinær generalforsamling 8. marts 2018 i $6 og $7.

Ændring på ordinær generalforsamling 1. juli 2021 i §5.1.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*